ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2018-08-04T16:24:36+00:00

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

FINE ARTS SUSTAINABLE LEARNING CENTRE

อาจารย์ ดร. ธรากร จันทนะสาโร
อาจารย์ ดร. ธรากร จันทนะสาโรผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา