ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-05-29T17:50:05+00:00

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

LEARNING CENTER FOR SUSTAINABLE ARTS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิชรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
Ph.D. (Music Education)
The University of New South Wales, Australia

M.A. (Music)
The University of New South Wales, Australia

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CV
อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธ
อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 148
นายภัคพล เมฆสุวรรณ
นายภัคพล เมฆสุวรรณเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 154
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม