สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2020-12-23T23:05:03+00:00

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

DIVISION OF VISUAL DESIGN

อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศล.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CV

วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศีมาศ ประทีปะวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศีมาศ ประทีปะวณิช
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศล.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV

วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
อาจารย์ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

CV
อาจารย์ ดร.พรนารี ชัยดิเรก
อาจารย์ ดร.พรนารี ชัยดิเรก
ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV

วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ

อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล
อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศล.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นายสิทธิชัย เทพรส
นายสิทธิชัย เทพรส
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 143
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์