สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2019-02-14T13:40:13+00:00

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

DEPARTMENT OF VISUAL DESIGN

อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศล.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น

อาจารย์ ดร. กรกลด คำสุข
อาจารย์ ดร. กรกลด คำสุข
Ph.D. (Art and Design: Fashion Design)
Birmingham University, UK

M.A. (Fashion)
University of Central England in Birmingham, UK

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ดร. บุญอารักษ์ รักษาวงษ์
อาจารย์ ดร. บุญอารักษ์ รักษาวงษ์
Ph.D. (Business and Management)
University of Gloucesterhsire, UK

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย
อาจารย์ ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย
ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.F.A. (Fashion Design)
Academy of Art University, USA

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีมาศ ประทีปะวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีมาศ ประทีปะวณิช
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ ดร. ยศไกร ไทรทอง
อาจารย์ ดร. ยศไกร ไทรทอง
ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Manufacturing)
University of Baltimore, USA

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ วานิชกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ วานิชกร
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล
อาจารย์ ดร. วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กจ.ม. (การจัดการและกลยุทธ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A. (Publications Design)
University of Baltimore, USA

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ พัฒนปณิธพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ พัฒนปณิธพงศ์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
สถาบันราชภัฏพระนคร

อาจารย์สืบสาย แสงวชิระภิบาล
อาจารย์สืบสาย แสงวชิระภิบาล

วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ

อาจารย์ ดร. พรพิมล พจนาพิมล
อาจารย์ ดร. พรพิมล พจนาพิมล
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศล.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์กนกวรรณ ใจหาญ
อาจารย์กนกวรรณ ใจหาญ
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช
อาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา
อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์
นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์
นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น
นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น
ดูหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์