สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-08-04T16:06:41+00:00

สาขาวิชานาฏศิลป์

DEPARTMENT OF DANCE

อาจารย์ ดร. ดาริณี ชำนาญหมอ
อาจารย์ ดร. ดาริณี ชำนาญหมอหัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวดี มากพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวดี มากพา
ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศล.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. ปรารถนา คงสำราญ
อาจารย์ ดร. ปรารถนา คงสำราญ
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ จีนพงษ์
อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ จีนพงษ์
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิชาเอกนาฏศิลป์สากล

อาจารย์ ดร. ดาริณี ชำนาญหมอ
อาจารย์ ดร. ดาริณี ชำนาญหมอ
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
อาจารย์ ดร. รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. ธรากร จันทนะสาโร
อาจารย์ ดร. ธรากร จันทนะสาโร
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ
อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ
นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (นาฏยศิลป์ตะวันตก)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

รอ
รอ
ดูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์