สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 2018-08-04T16:18:45+00:00

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

DEPARTMENT OF VISUAL ARTS

อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทอง
อาจารย์ ดร. พิศรวัส ภู่ทองหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.F.A. (Printmaking)
Fort Hays State University, USA

B.F.A. (Printmaking)
Southern Illinois University at Carbondale, USA

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ปร.ด. (ไทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏพระนคร

ค.บ. (เซารามิกส์)
วิทยาลัยครูพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล
M.F.A. (Ceramics)
Otis College of Art and Design, USA

ศศ.บ. (เซารามิกส์)
มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์
อาจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร
อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร
ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ดร. สมพงษ์ ลีระศิริ
อาจารย์ ดร. สมพงษ์ ลีระศิริ
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาศิลปากร

ศศ.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร. ถนอม ชาภักดี
อาจารย์ ดร. ถนอม ชาภักดี
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A. (Art Criticism and Theory)
University of Kent, UK

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
อาจารย์ ดร. เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ทัศนศิลป์-จิตกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

นางสาวสิรินาฎ มูลเมือง
นางสาวสิรินาฎ มูลเมือง
ดูหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์