สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 2022-12-20T09:16:38+00:00

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

DIVISION OF VISUAL ARTS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุขหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
อ.ด. (ประวัติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ทัศนศิลป์-จิตกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ปร.ด. (ไทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
รองศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
รองศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏพระนคร

ค.บ. (เซารามิกส์)
วิทยาลัยครูพระนคร

CV
อาจารย์ ดร.พิศรวัส ภู่ทอง
อาจารย์ ดร.พิศรวัส ภู่ทอง
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.F.A. (Printmaking)
Fort Hays State University, USA

B.F.A. (Printmaking)
Southern Illinois University at Carbondale, USA

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

CV
อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร
อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร
ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยรังสิต

CV
อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ
อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาศิลปากร

ศศ.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

CV
อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ทัศนศิลป์-จิตกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นางมาลา วงษ์งาม
นางมาลา วงษ์งามเจ้าหน้าที่สาขา
โทร. 0 260 0123 ต่อ 125
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์