ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

///ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
** อัตราเงินเดือน
    ปริญญาเอก  31,750 บาท
    ปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท

* ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246  (รายละเอียดประกาศ (คลิก))

สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน โดยผ่าน

 

การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

 

2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ(บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง (ระยะเวลา 2555 – 2560)

* ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1278 (รายละเอียดประกาศ (คลิก))
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบแฟชั่น การจัดการอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบสิ่งทอ สาขาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ สาขาการออกแบบผลภัณฑ์สิ่งทอ โดยผ่านการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ(บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง (ระยะเวลา 2555 – 2560)
* ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4593 (รายละเอียดประกาศ (คลิก))
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ศิลปวัฒนธรรมหรือสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
โดยผ่านการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี มีประสบการณ์ทางด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับและการสร้างต้นแบบได้เป็นอย่างดี
2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิม์ในวารสารวิชาการระดับชาติ(บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง (ระยะเวลา 2555 – 2560)
** ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
อัตราเงินเดือน
ปริญญาเอก 31,750 บาท
ปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087
2018-07-16T01:28:58+00:00