รายนามคณบดี (อดีต-ปัจจุบัน)

//รายนามคณบดี (อดีต-ปัจจุบัน)
รายนามคณบดี (อดีต-ปัจจุบัน) 2018-07-15T17:39:14+00:00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ดำรงตำแหน่งวาระที่ 1 ระหว่าง กรกฎาคม 2554 – 2558
และวาระที่ 2 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนาถ เลิศไพรวัน
ดำรงตำแหน่งระหว่าง 6 พฤษภาคม 2551 – มิถุนายน 2554

อาจารย์ ดร. วาณี อรรจน์สาธิต
ดำรงตำแหน่งระหว่าง 6 กุมภาพันธ์ 2551 – 5 พฤษภาคม 2551

รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย
ดำรงตำแหน่งระหว่าง 6 ธันวาคม2548 – 5 กุมภาพันธ์ 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิ ปัดไธสง
ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ตุลาคม 2548 – 5 ธันวาคม 2548

รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ
ดำรงตำแหน่งระหว่าง 9 มีนาคม2548 – 30 กันยายน 2548

รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย
ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 8มีนาคม 2548

ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ
ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2545