วิสัยทัศน์

//วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2018-12-21T16:23:58+00:00

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักปัญญาธรรม เพื่อสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่สากล

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์