งานบริหารงานวิจัย

งานบริหารงานวิจัย 2020-09-30T16:24:18+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
Discontinued-sources-from-Scopus รายละเอียด 30/09/2020
แบบฟอร์มการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียด 24/09/2020
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียด 24/09/2020
การจัดการศึกษาในระบบแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย กับการขับเคี่ยวของกระแสชาตินิยม และข้ามชาตินิยม: ศึกษากรณีโรงเรียนวัดศิริมงคล จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด 19/03/2020
Role of Social and Technological Challenges in Achieving a Sustainable Competitive Advantage and Sustainable Business Performance รายละเอียด 19/03/2020
การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รายละเอียด 19/03/2020
GIAP JOURNALS Reviewers’ Guide รายละเอียด 19/03/2020
GIAP 20JOURNAL Reviwers 20Guide รายละเอียด 19/03/2020
ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา การอนุรักษ์สืบทอดละครชาตรีเมืองเพชร รายละเอียด 19/03/2020
การสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย รายละเอียด 19/03/2020
แบบเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 12/12/2019
แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 12/12/2019
SAMIC The Proceedings of The 6th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019 รายละเอียด 13/06/2019
THE CREATIVE WORK THE 9th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS AND CULTURE 2019 (PROCEEDING) รายละเอียด 13/06/2019