งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 2019-09-23T00:51:04+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (โดยฝ่ายวิชาการ มศว) รายละเอียด 23/09/2019
การกำหนดตำแหน่งชื่อสาขาวิชาและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 รายละเอียด 23/09/2019
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 รายละเอียด 23/09/2019