ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 2020-02-04T18:08:05+00:00
* ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563)
* ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562)

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์

* ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท
* ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น
* ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
* ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563