ระดับปริญญาเอก 2018-07-15T19:03:39+00:00

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctoral of Arts Program in Arts and Culture Research

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Fine and Applied Arts Program in Ethnomusicology

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

มานุษยดุริยางควิทยา