ระดับปริญญาโท 2018-07-15T19:14:56+00:00

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Fine and Applied Arts Program

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

Master of Education Program in Art Education

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม

นวัตกรรมการออกแบบ
มานุษยดุริยางควิทยา
ศิลปะจินตทัศน์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ทัศนศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา
ศิลปะการแสดงศึกษา