เปิดรับสมัครบทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

///เปิดรับสมัครบทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครบทความวิชาการและบทความวิจัยตลอดทั้งปี
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อาทิ ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์
การออกแบบสื่อสาร การออกแบบทัศนศิลป์ ดุริยางคศาสตร์
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และศิลปวัฒนธรรม

ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 2)

กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/index
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: fofajournal@gmail.com

2019-09-30T12:22:05+00:00