ข่าวประกาศ

//ข่าวประกาศ
6 12, 2018

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562)

2018-12-06T16:45:49+00:00

ประกาศทุนฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562) 2018-12-06T16:45:49+00:00
27 11, 2018

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน)

2018-11-27T17:58:13+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) 2018-11-27T17:58:13+00:00
17 10, 2018

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่

2018-10-17T16:07:07+00:00

รายละเอียด (คลิก)

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่ 2018-10-17T16:07:07+00:00
3 10, 2018

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2018-10-03T13:28:28+00:00

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 (คลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2018-10-03T13:28:28+00:00
26 09, 2018

ประกาศ: การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

2018-09-26T11:08:04+00:00

ประกาศ: การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-09-26T11:08:04+00:00
15 08, 2018

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง e-bidding งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

2018-08-15T14:20:20+00:00

* ประกาศคณะฯ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) * รายละเอียดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2562) * เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ebidding เลขที่ ศป 02/2561 การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ปีงบประมาณ 2562)

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง e-bidding งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-08-15T14:20:20+00:00
6 08, 2018

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-08-06T16:19:57+00:00

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-08-06T16:19:57+00:00
26 07, 2018

ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2018-07-26T12:33:55+00:00

ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2018-07-26T12:33:55+00:00
26 07, 2018

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

2018-09-12T14:24:29+00:00

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (คลิก)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 2018-09-12T14:24:29+00:00