ข่าวประกาศ

//ข่าวประกาศ
11 04, 2019

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ

2019-04-11T09:41:31+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ 2019-04-11T09:41:31+00:00
22 03, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-03-22T10:49:21+00:00

รายละเอียดและประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน โดยผ่าน การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี 2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ 2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ 2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ 2.5 [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-03-22T10:49:21+00:00
22 03, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-03-22T10:40:19+00:00

ประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานศิลป์ต่างๆ และใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้ 4. สามารถออกแบบนิทรรศการหรืองานโลโก้ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ สูจิบัตร แผ่นผับ 5. มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR 6. มีความสามารถติดต่อประสานงาน 7. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) *** รายละเอียดดังเอกสารแนบ *** หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-03-22T10:40:19+00:00
21 03, 2019

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

2019-03-21T12:37:30+00:00

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-03-21T12:37:30+00:00
19 03, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการงานทั่วไป

2019-03-19T10:29:36+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการงานทั่วไป 2019-03-19T10:29:36+00:00
18 03, 2019

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561)

2019-03-18T15:53:55+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561) 2019-03-18T15:53:55+00:00
11 02, 2019

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-02-11T15:03:30+00:00

ประกาศ สมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-02-11T15:03:30+00:00
28 01, 2019

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

2019-01-28T13:22:43+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก) ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 1) สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ https://mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) 2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการขอคืนสิทธิ์ ต้องดำเนินการคืนสิทธิ์ในวันที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น 3) (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2019-01-28T13:22:43+00:00
21 01, 2019

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-01-21T15:58:50+00:00

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-21T15:58:50+00:00
17 01, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-01-17T10:30:18+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-17T10:30:18+00:00