ตารางกำหนดผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกเมาส์ที่ยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัด เพื่อ download แบบกรอกข้อมูล

SSAP

KS

 

SAP

KA

SSAP1

SSAP1-01

KS01

 

ยุทธศาสตร์ 3

SAP1

 

 

SSAP1-02

KS02

 

 

SAP2

 

 

SSAP1-03

KS03

 

 

SAP3

 

 

SSAP1-04

KS04

 

ยุทธศาสตร์ 4

SAP10

KA05

 

SSAP1-05

KS05

 

ยุทธศาสตร์ 5

 

KA11, KA13

 

SSAP1-06

KS06

 

 

SAP17

KA15

 

SSAP1-07

KS07

 

 

 

 

 

SSAP1-09

KS09, KS10

 

 

SSAP2

SSAP2-06

KS17

 

 

 

 

 

 

KS16, KS19, KS20

 

 

 

 

SSAP4

SSAP4-01

KS26

 

 

 

 

 

SSAP4-02

KS27, KS28, KS29, KS30

 

 

 

 

 

 

KS31

 

 

 

 

 

SSAP4-04

KS32

 

 

 

 

SSAP5

SSAP5-03

KS35

 

 

 

 

 

SSAP5-04

KS36

 

 

 

 

 

SSAP5-05

KS37

 

 

 

 

 

SSAP5-06

KS38

 

 

 

 

 

SSAP5-07

KS39

 

 

 

 

 

SSAP5-08

 

 

 

 

 

 

SSAP5-09

 

 

 

 

 

 

SSAP5-21

KS47

 

 

 

 

 

SSAP5-22

KS48

 

 

 

 

 

SSAP5-23

KS49

 

 

 

 

 

SSAP5-25

KS50

 

 

 

 

 

SSAP5-27

KS52

 

 

 

 

 

SSAP5-28

KS52

 

 

 

 

 

SSAP5-29

KS53

 

 

 

 

 

SSAP5-30

KS53

 

 

 

 

 

SSAP5-31

KS54

 

 

 

 

 

SSAP5-32

KS54

 

 

 

 

 

SSAP5-33

KS54

 

 

 

 

 

SSAP5-34

 

 

 

 

 

 

SSAP5-35

 

 

 

 

 

 

SSAP5-36

 

 

 

 

 

 

SSAP5-37

KS58

 

 

 

 

 

SSAP5-39

 

 

 

 

 

 

SSAP5-40

KS62

 

 

 

 

 

SSAP5-43

KS65

 

 

 

 

SSAP6

SSAP6-01

KS67

 

 

 

 

 

SSAP6-03

KS69