คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

hd tp1 02

introduction to FoFA

hd tp3 03

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์, วันเวลา และสถานที่สอบTCAS รอบที่ 2
- ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 จำนวน 410 คน
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต #TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 (โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม)
- เชิญชวนน้องๆร่วม workshop ใน FOFA SWU WORKSHOP ในงาน “SWU OPEN HOUSE 2017 " เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560"
- เปิดรับสมัครนิสิต ป.ตรี 2561 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม 2-25 ต.ค. 60
- แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 "โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์" รอบสุดท้าย !!!
- การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “รับตรง มศว 2560” ประเภทรับตรงทั่วไปและโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ ประเภทรับตรงทั่วไป (ยื่นคะแนน GAT/PAT) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประเภทรับตรงและโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
- สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม และโครงการอื่นๆ ด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
- บรรยากาศ SWU OPEN HOUSE ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
- ประกาศคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
- สถานที่สอบ, ห้องสอบ และตารางสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รับตรง (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 ประเภทสอบคัดเลือกผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม รอบสุดท้าย!!!
- ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
- [HOW TO] ‘รายงานตัวนิสิตใหม่ มศว’ ต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มยังไงดี!?
- เรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
- รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ปี 59
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประเภทรับตรงทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
- ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
- ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษ  /โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย" / โครงการโรงเรียนมัธยม เขต 7 / โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการทักษะพิเศษ /โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย" / โครงการโรงเรียนมัธยม เขต 7 / โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศสถานที่สอบ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการต่างๆ และโครงการทักษะพิเศษ   
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
- รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการพิเศษต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559
- รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับตรง รอบ 2 ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการรับตรง มศว รอบ 2 เปิดรับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2558
- คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
  "โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม" จำนวน 8 วิชาเอก
  รับสมัครวันที่ 16 เมษายน 2558 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์รับตรงและ 11 โครงการแล้ว! เช็ครายบุคคลได้เลยที่ http://admission.swu.ac.th
  เลือกโครงการที่น้องสมัคร > เมนูประกาศผล  (ผลสอบขั้นสุดท้ายระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรง)

 - ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557                   และค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง)โครงการ "โควตาจังหวัดนครนายก"    ประจำปีการศึกษา 2557 และค่าธรรมเนียมการศึกษา

- คู่มือแนะนำ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา/วิชาเอก และการรปะกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เนต

hd tp3 06

คุณสมบัติผู้สอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

hd tp3 08

พี่ มศว พาน้องสอบ The Guideline :

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทปที่ 14 พี่ มศว พาน้องสอบ 2557 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พี่ มศว พาน้องสอบ ตอนที่ 5 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์

PRswu 'LIKE' channel ตอนที่ 4 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Part 1/3)

PRswu 'LIKE' channel ตอนที่ 4 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Part 2/3)

PRswu 'LIKE' channel ตอนที่ 4 :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Part 3/3)

 

 

 

 

อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 23 เมษายน 2561 06:14

ฮิต: 17895