Logo

คณาจารย์และบุุคลากร-ดุริยางคศาสตร์ศึกษา

หมวด: เกี่ยวกับคณะ เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558 04:22 เขียนโดย Super User ฮิต: 16897

Banner006

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

dep 05dep 0711121113

dep 101114dep 010copydep 013copy

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา  

 

arun

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ
หัวหน้าสาขา

mathee
อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร

sininad
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ วิสุทธิแพทย์

ravithep
ดร. วีระ พันธุ์เสือ

pornpimol
อาจารย์สุรศักดิ์ จำนงค์สาร

korakod
ดร. เทพิกา รอดสการ

sawanya
นางสาวนิศากร อุสาพรหม
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา