คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย โครงการรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติฯ ปีการศึกษา 2558
ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
- โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
- โครงการรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติและนักเรียนต่างชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
ตามแนบท้ายประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2558
ในระบบ http://istart.swu.ac.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ (คลิก)

 

 

* การรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (โพธิวิชชาลัย/ศิลปกรรม/นานาชาติ) 

1. บันทึกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต log in ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่ 2-4 มิ.ย.58 ในระบบ http://istart.swu.ac.th
2. พิมพ์เอกสารจากอินเทอร์เนต
3. นำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ภายในวันที่ 4 มิ.ย.58
4. จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่พิมพ์จากอินเทอร์เนต ติดรูปในชุดนิสิตลงในเอกสารรายงานตัว ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับ
5. นำเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110 (โปรดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย.58)
หากไม่สามารถมารายงานตัวในวันที่กำหนดได้ ติดต่อขอผ่อนผันการรายงานตัวที่ กองบริการการศึกษา 0-2649-5718, 0-2649-5720