คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559

[รับตรง มศว]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559
● โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์)
● โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย
● โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
● โครงการความร่วมมือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
● โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
● โครงการเด็กดีมีที่เรียน
● โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
● โครงการผู้พิการ
● โครงการนักกีฬา
● โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
● โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
โดยแบ่งกลุ่มการรับสมัครเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558
กลุ่มที่ 2 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2558/580105.pdf

addmission sp