คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญนิสิต กยศ./กรอ. ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเพื่อให้นิสิตผู้กู้ยืมได้ตระหนักถึงผลการชำระหนี้ ซึ่งสามารถส่งต่อโอกาสการศึกษาแก่รุ่นน้อง
ซึ่งมี กำหนดการและรายชื่อนิสิต (คลิก)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 loan151104