คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว
ในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกกิจกรรมในหมวด 2 บุคลิกภาพ/จริยธรรมฯ

Blood donate 160208