คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความเครียด"

งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความเครียด"
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกกิจกรรมในหมวด 2 บุคลิกภาพ/จริยธรรมฯ
นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
และ กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์ ชั้น 1 อาคารกีฬา 2

relaxed 160208