คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มีการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ ระบบ http://istart.swu.ac.th
และนำแบบฟอร์มการชำระเงินรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2559
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประเภทสำรอง ให้รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 เมษายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ประเภทสำรอง (คลิก)