คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

สถานที่สอบ, ห้องสอบ และตารางสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รับตรง (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 ประเภทสอบคัดเลือกผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

น้องๆ สามารถตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือไม่ผ่าน http://admission.swu.ac.th/ > แล้วเลือกโครงการที่สมัคร > เมนูประกาศผล หากมีสิทธิ์สอบจะขึ้นว่า "ผ่าน" ในแถวที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590038.pdf

ขอให้น้องๆ เข้าห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที และ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้แสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบ

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ
จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

SSA FOFA admission59 schedule 160422