คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ด้านศิลปกรรมศาสตร์
สมัครเลย http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0 

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการผู้มีทักษะพิเศษ
http://admission.swu.ac.th/major/regulation/2560_1_1_3/10007_178.pdf

วิธีการและขั้นตอนการสมัครสอบ โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมศาสตร์ และรับตรงทั่วไป
http://seniorswu.in.th/2016/register-swu-admission/

adminssion SSProj60

@ประเภทโครงการผู้มีทักษะพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยวิธีการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย  (ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และ9 วิชาสามัญ ยื่น)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2559 ทางอินเตอร์เนตเท่านั้น
สาขาวิชา/วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (ศป.บ. 4 ปี)
2. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (ศป.บ. 4 ปี)
3. สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ. 4 ปี)
   ๏ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
   ๏ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
   ๏ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี)
   ๏ วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
   ๏ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
5. สาขาวิชานาฏศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี)
   ๏ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
   ๏ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
7. สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
8. สาขาวิชานาฏศิลป (กศ.บ. 5 ปี)

ดูรายละเอียดได้ที่  http://admission.swu.ac.th/major/regulation/2560_1_1_3/10007_178.pdf


@ ประเภทโครงการอื่นๆ ที่เปิดรับด้านศิลปกรรมศาสตร์

1. โครงการโควต้านักกีฬา (นาฏศิลป์สากล, การแสดงและกำกับการแสดง) ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th/major/regulation/2560_1_1_8/10040_099.pdf
2. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบเครื่องประดับ)
3. โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนเครือข่าย (ดุริยางคศาสตร์สากล, การออกแบบสื่อสาร, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบเครื่องประดับ, ศิลปศึกษา) ดูรายละเอกียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th/major/regulation/2560_1_1_5/10046_163.pdf
เปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2559
ทางอินเตอร์เนตเท่านั้น
ติดตามรายละเอียดได้ทาง http://admission.swu.ac.th/

 

ประกาศคัดเลือก เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. รับตรงทั่วไป รับทั้งหมด 16 คณะ 76 สาขาวิชา
ใช้ เกรด 5 เทอม + GAT + PAT + 9 วิชาสามัญ รอบที่ 1/2560
เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 59 - 29 มกราคม 60
สามารถเช็ควิชาที่ต้องใช้ยื่นคะแนนที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590071.pdf

2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
คือ จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย (รับสมัครพฤศจิกายน 59)
**คุณสมบัติให้รอระเบียบการจากทางมหาวิทยาลัย**

ติดตามรายละเอียดได้ทาง
http://admission.swu.ac.th/

admission60