คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/585YA7 หรือ http://qa.swu.ac.th 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) 12624 หรือ 12626 หรือ 12628 ถึง 12630 และ 12632
EdPEx59 P1
EdPEx59 P2