คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ได้แล้ว

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันะ 2560 เป็นต้นไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับได้ที่ งานทะเบียนฯ มศว ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-258-4196 ,02-649-5000 ต่อ 15614,15662

transcript1 60