คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สอบตรง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560

รอบสุดท้าย!!!

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
- กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
- กลุ่มวิชาทัศนศิลปศึกษา
- กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0

Master admission170601