คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
รายละเอียดของแผน1-6, สัญญาเพิ่มเติม, รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดเครดิต (คลิก)
แจ้งความประสงค์ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่ม
ตนเอง คู่สมรสและบุตร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ลิงค์ดังนี้
1.กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าที่ลิงค์ http://bit.ly/hr_insurance01
2.กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) เข้าที่ลิงค์ http://bit.ly/hr_insurance02
grouped insurrence Page 1

grouped insurrence Page 2