คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต #TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 (โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต #TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อและการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (คลิก)
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้
- รับรหัสผ่านสำหรับเข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2560 โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัคร
- เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 15 -19 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2) ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และเข้ารับการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

TCAS1 result

music

comm design

Jew design

music ed