คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลปกรรมบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 รายวิชานาฏศิลป์เพื่อชุมชน ได้นำนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยชั้นปีที่ 4 ลงทำกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์หญิงชรายากไร้ บ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ต. ทรายมูล อ. องครักษ์ จ. นครนายก เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม การใช้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาการรับรู้ด้านสุนทรียภาพ การฟื้นฟูจิตใจ และศักยภาพของชุมชน โดยนิสิตได้ออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวนาฏศิลป์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุได้ออกกำลังแขน-ขา พร้อมกับจัดการแสดงนาฏศิลป์ร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการฝึกให้นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ การแก้ปัญหา การบริหารจัดการความรู้สู่ชุมชน และการสร้างสำนึกจิตอาสาการทำงานเพื่อชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวบูรณาการรายวิชา PFA247 นาฏศิลป์เพื่อชุมชน กับโครงการศิลปกรรมบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16