คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลปกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ระยะที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 รายวิชา pa633 ศิลปะการแสดงศึกษากับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน นำคณะนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกศิลปะการแสดงศึกษา กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่จัดโครงการศิลปกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง อ.บ้านนา จ.นครนายก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องจำนวน 6 ครั้ง โดยวันนี้เป็นวันปิดโครงการวันสุดท้าย เด็กนักเรียนจึงได้นำเสนอกิจกรรมศิลปะการแสดงกันอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์ขึ้นจากการระดมความคิดอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน...กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10