คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การนำเสนอผลงาน (Final Project) ของนิสิตที่เรียนรายวิชา ศปก 107 การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะภูมิปัญญาไทย

         Event 002-1 การนำเสนอผลงาน (Final Project) ของนิสิตที่เรียนรายวิชา ศปก 107 การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานของ “ภูมิปัญญาไทย” มีผลงานที่นิสิตพัฒนาขึ้นอย่างน่าสนใจหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มออกแบบ packaging งานเบญจรงค์ และงานเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ที่ชุมชนได้นำไปใช้จริง กลุ่มออกแบบเสื้อผ้า

Event 002-3

เครื่องแต่งกายจากผ้าไหมบ้านครัวให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัยกับวัยรุ่น หรือกระเป๋าสะพายร่วมสมัยวัยรุ่นที่นำการจักสานด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านมาออกแบบผสมผสานอย่างลงตัว ด้วยต้นทุนเพียงไม่ถึงสองร้อยบาท เป็นการสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เน้นให้นิสิตได้เกิดประสบการณ์จริงอย่างเห็นผล.

Event 002-4

..ขอขอบคุณอาจารย์ปิยวดี มากพา (อ.ประจำรายวิชา) และคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ศปก 107 การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะภูมิปัญญาไทย ที่ร่วมกันให้แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นิสิตไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างน่าชื่นชมEvent 002-5