คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนแม่แจ่มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนแม่แจ่มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
กิจกรรมอบรมสาระความรู้ศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
- กิจกรรมทัศนศิลป์ "เทคนิคการวาดภาพสีน้ำเบี้องต้น" โดย ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า และ อาจารย์ ดร.กรกฏฎ แพทย์หลักฟ้า
- กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย "รำพื้นบ้าน" โดย ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา และ อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
- กิจกรรมดนตรีไทย "การรวมวงดนตรีไทย" โดย อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร
- กิจกรรมดนตรีสากล "การร้องเพลงประสานเสียง" การปรับวงดนตรี โดย อาจารย์ ดร.วิภาต วิบูลย์ภานุเวช
- กิจกรรมละคร "เทคนิคการออกแบบ" โดย อาจารย์ อภิรัตน์ แก้วกัน
- กิจกรรมงานฝีมือและเครื่องประดับการแสดง ผศ.ดร.กิตติกร นพอุดมพันธ์ และ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์
IMG 9936
1
2.1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
IMG 0029
IMG 0044
IMG 0051
IMG 0068
IMG 0096
IMG 0115
IMG 0128
IMG 0141
IMG 0147
IMG 0210
IMG 0212
IMG 9185
IMG 9224
IMG 9537
IMG 9541
IMG 9553
IMG 9599
IMG 9821
IMG 9916
IMG 9944
IMG 9960
IMG 9973
IMG 9994