คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งความรุ่งเรืองด้วยศาสตร์แห่งพระราชา : SWU FOFA Black Light Street Art 2018

วันที่ 24 เมษายน – 28 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

โครงการ ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งความรุ่งเรืองด้วยศาสตร์แห่งพระราชา: SWU FOFA Black Light Street Art 2018 เป็นโครงการที่ถูกจัดสร้างขึ้นโดยนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2-3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้คือส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา VAT312 Printmaking ที่มุ่งเน้นในการศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ ในรูปแบบใหม่อย่างเทคนิค Digital Print ที่มีความทันสมัย รวมทั้งรายวิชา VA328 Music Performance and Cultural Art และรายวิชา VA323 Cultural Management ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา การบรูณาการศาสตร์ ๆ องค์ความรู้ ผสมผสานให้เข้ากับวิถีชีวิตและเทคโนโลยี แนวคิดทางวัฒนธรรม รวมถึงแนวทางแห่งศาสตร์ของพระราชา ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ พื้นที่ สังคม โดยอาศัยการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่ความรู้กับผู้คน ในพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001

0213

0225

0234

0001