คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์               เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส       เฉลิมพระชนมพรรษา   12 สิงหาคม  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า  จากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์และได้รับชมโขนถวายพระพรจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    ศรีนครินทรวิโรฒ(ฝ่ายประถม)อีกด้วย