คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : เทศกาลอุปรากรจีน โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์

และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

และศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร