คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

           คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เข้าร่วมพิธีถวาย

       พระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

              ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช  บัวศรี