คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

นิสิตร่วมงานพิธีเปิดปีการท่องเที่ยววิถีไทย 2558

 

         คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมแสดงในขบวนศิลปวัฒนธรรมในงานพิธีเปิดปีการท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ซึ่งจัดโดย      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนส่งเสริม          การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวางรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน