คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

                     ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่                 อาจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้แก่ อาจารย์ ดร.พิศรวัส ภู่ทอง อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์  สังสิทธิวงศ์ อาจารย์ ดร.จารุนี  อารีรุ่งเรือง                         อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ