คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การสัมมนาบุคลาการสายวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2557

 

                 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ      ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและระดมความคิดเพื่อการขับเคลื่อนคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ