คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการขับร้องประสานเสียง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

โครงการขับร้องประสานเสียง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้จัดโครงการขับร้องประสานเสียง ด้วยการจัดการแสดงการขับร้องประสานเสียง ในบทเพลงอันหลากหลายทั้งของตะวันตก ตะวันออก และบทเพลงของไทย ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ ห้อง 1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์
Christmas Carol ซึ่งเป็นพันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

chorus1

chorus2

chorus5

chorus10

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว โทร. 02-664-1000 ต่อ 15329 FAX 02-260-0123