คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4 ศิลปะการแสดงสู่ชุมชน

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4 ศิลปะการแสดงสู่ชุมชน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 4 ศิลปะการแสดงสู่ชุมชน วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
และโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ จ.สระแก้ว

actor1

actor2

actor3

actor4

actor5

actor6