คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2
วันที่ 20--23 มกราคม 2558 ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว เป็นการฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสืบสานวัฒธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และเพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และบุคากรได้เรียนรู้กระบวนการจิตอาสาและสนับสนุนบทบาทกิจกรรมศิลปกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขภาวะแก่ชุมชน

TD1

TD2

TD3

TD4

TD5

TD6