คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขุมชน

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร กับ โครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขุมชน
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการทางด้านการออกแบบทัศนศิลป์
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการออกแบบทัศนศิลป์และบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เป้าหมาย คือ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก, อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน และ ชาวบ้านในพื้นที่
ผลการดำเนินโครงการ
โครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ คือ
1. ระยะที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2. ระยะที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3. ระยะที่ 3 สรุปผลและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ผลที่เกิดกับชุมชน จากโครงการฯ
เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการออกแบบเบื้องต้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น จากวิทยากรหลายๆท่าน ซึ่งจากการอบรมใช้รูปแบบการบรรยาย และฝึกปฏิบัติให้ผู้อบรมได้ฝึกทำด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าระยะเวลาในการอบรมจะไม่มากแต่อย่างน้อยก็ทำให้นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ดีในด้านการออกแบบทัศนศิลป์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

commu1

commu2

commu3

commu4