คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ ร่วมกับ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมหม่อนไหม ได้ดำเนินการ
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงพื้นที่ศึกษาอัตลักษณ์การทอผ้า ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อสืบสานและพัฒนารูปแบบของลวดลายผ้าไหมให้มีความเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น มุ่งพัฒนาผ้าทอของไทยให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มทักษะด้านความคิด ด้านฝีมือ ด้านองค์ความรู้ การออกแบบให้เกษตรกรผู้ทอผ้า เพื่อนำมาเป็นจุดขายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

vad1

vad2

vad3