คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากท่านอธิการบดี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากท่านอธิการบดี จากการได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์...ยินดีด้วยค่ะ

sichol1

sichol2