คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรและตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ณ โรงเรียนอีสติน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558

150529 1

150529 2

150529 3

150529 4

150529 5

150529 6