คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎระเบียบปฏิบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อพึงปฏิบัติในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อประสานความเข้าใจที่ดี

freshy welcome01

freshy welcome04

freshy welcome06

freshy welcome07

freshy welcome10

freshy welcome18

freshy welcome21