คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมวันรณรงค์ประหยัดพลังงานตามโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน
โดยมีผลสรุปโครงการดังนี้
* ผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ)
   - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
   - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน โดยจัดให้มีการจัดบอร์ดแสดงผลการใช้พลังงานพร้อมคำขวัญการประหยัด
     พลังงานของแต่หน่วยงานให้ทราบ และมีการแข่งขันประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผลการการแข่งขัน
     ประหยัดพลังงานมีดังนี้
        ที่ 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี
        ที่ 2 ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
        ที่ 3 ชั้น 7 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
  - มีการติดตามผลการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงงานอย่างต่อเนื่อง
  - มีการจัดทำสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
* ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
  - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และพัฒนาจิตสำนึก ให้มีทัศนคติที่ดี ต่อการประหยัดพลังงาน โดยดูจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของเป้าหมายทั้งหมด ที่ตั้งไว้ที่ 40 คน และมีคะแนนความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 93.94 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย
  - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการลดการใช้พลังงาน โดยมีคะแนนในด้านนี้ร้อยละ 95.76 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย
  - เมื่อมีการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2558 ปรากฏผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
IMG 20150629 113503
IMG 20150629 113512

IMG 20150629 113613

IMG 20150629 113655